1 2 3 4

 

Уважаеми родители и ученици, 

Прилагам заповеди във връзка с преминаването на учениците от прогимназиален етап към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), за периода 15.03.2021г. – 26.03.2021г. 

Заповед за превинаване на прогимназиален етап в ОРЕС, за периода от 15.03.2021г. до 26.03.2021г.

Заповед да организация на учебния ден за периода на ОРЕС + Приложение 1 и Приложение 2

Уважаеми родители и ученици, 

Прилагам Заповед във връзка с преминаването на учениците от прогимназиален етап в присъствена среда на обучение, считано от 15.02.2021г. и дневен режим на училището, в сила от 15.02.2021г.

Заповед за преминване на всички ученици в присъствена среда на обучение, считано от 15.02.2021г.

Дневен режим на училището, в сила от 15.02.2021г.

Дневен режим на групите при целодневна организация на учебния ден, в сила от 15.02.2021г.

Уважаеми родители, 

Прилагам Заповед във връзка с междусрочната ваканция и обучението на учениците през втория учебен срок на 2020/2021 година

Заповед за междусрочна ваканция и обучение на учениците през втория учебен срок

График за провеждане на общински кръг на олимпиадите за учебната 2020-2021 година

Уважаеми родители, 

Прилагам заповеди и приложения към тях, във връзка с обучението на децата и учениците, считано от 04.01.2021г. 

Заповед №РД10-147 от 31.12.2020г. – Обучение на децата и учениците от ПГ и I-VII клас, от 04.01.2021г.

Заповед №РД10-148 от 31.12.2020г. – Организация на учебния ден за учениците от прогимназиален етап, за периода 04.01.2021г. – 31.01.2021 г.

Приложение №1 към Заповед №РД10-148 от 31.12.2020г.

Приложение №2 към Заповед №РД10-148 от 31.12.2020г.

Пожелавам Ви весело посрещане на Новата година! Бъдете здрави!

С уважение,

Пламен Алеков – директор

 

Уважаеми родители,

Прилагам Ви извадка от ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, която касае правото на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст.
„…Чл. 16б. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2020 г.) (1) Право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст, когато:
1. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получават парично обезщетение за временна неработоспособност;
2. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от средномесечния доход по ал. 4;
3. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
4. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, по т. 1, 2 или 3 не получават обезщетение за бременност и раждане.
(2) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Помощта по ал. 1 се отпуска, ако:
1. децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
2. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) децата не посещават училище или детска ясла и детска градина, както и предучилищните групи поради въведените ограничения в училището или в детското заведение във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.
(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Помощта по ал. 1 се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, по-нисък или равен на 150 % от минималната работна заплата.
(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) При условията по ал. 1, ал. 3, т. 2 и ал. 4 месечната целева помощ се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
(6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Като семейство се подпомагат при условията на ал. 1, 3 и 4 и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес заедно с техните ненавършили пълнолетие деца, както и с навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати с изключение на сключилите брак).
(7) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които са изпълнени разпоредбите на ал. 1.
(8) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Размерът на помощта по ал. 1:
1. за семейства с едно дете е равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната;
2. за семейства с две и повече деца е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната.
(9) (Предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Когато условията по ал. 3, т. 2 са налице за срок до 5 работни дни, размерът на помощта е 25 на сто от съответния размер по ал. 8.
(10) (Предишна ал. 8, изм. – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Когато условията по ал. 3, т. 2 са налице за срок от 6 до 10 работни дни, размерът на помощта е 50 на сто от съответния размер по ал. 8.
(11) (Предишна ал. 9 – ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Родителите по ал. 1, т. 1 към заявлението-декларация прилагат и служебна бележка от работодател или нейно сканирано копие.“
 
Напочням, че дните с обучение в електронна среда от разстояние /ОЕСР/ за ПГ и начален етап, са както следва:
м.ноември 2020г. – ПГ и начален етап – 1 ден; прогимназиален етап – 5 дни
м.декември 2020г. – за всички етапи – 15 дни
 
С уважение,
Пламен Алеков
директор на ОУ „Христо Ботев“,
с. Крумово
 
 
 

Уважаеми родители,

Приложено Ви предоставям информация отностно преминаване на учениците на обучение в електронна среда от разстояние /ОЕСР/.

С уважение,

Пламен Алеков

директор 

Заповед на министъра на образованието и науката №РД09-3464 от 27.11.2020г.

Заповед на министъра на образованието и науката №РД09-3457 от 26.11.2020г.

Заповед на директора №РД-10-107 от 27.11.2020г.

Заповед на директора №РД-10-108 от 27.11.2020г. и Приложения №1 и №2

Заповед на директора №РД-10-109 от 27.11.2020г.

Уважаеми родители,

Свеждам до Ваше знание информация относно  епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19  в  ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово.

Към дата 26.11.2020 г., в училището има трима карантинирани ученици, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Учениците са от Iа, IIа и IIIа клас. Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището. Нямаме случай на заразен ученик или учител с COVID-19, а броя на отсъстващите ученици във връзка с други здравословни причини, в това число и с остри респираторни заболявания, е в рамките на нормалното за сезона – 10,93 % /по-подробна информация може да намерите в раздел „COVID-19“, подраздел „Седмична статистика“/.

Към настоящия момент е осигурено заместване /100%/ на отсъстващите учители, от учители специалисти.

При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно информирани.

С уважение,

Пламен Алеков

Директор на ОУ “Христо Ботев“,

с. Крумово ,община Родопи

 

Уважаеми родители,

Свеждам до Ваше знание информация относно  епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19  в  ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово.

Към дата 25.11.2020 г., в училището има трима карантинирани ученици, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Учениците са от Iа, IIа и IIIа клас. Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището. Нямаме случай на заразен ученик или учител с COVID-19, а броя на отсъстващите ученици във връзка с други здравословни причини, в това число и с остри респираторни заболявания, е в рамките на нормалното за сезона – 12,5 % /по-подробна информация може да намерите в раздел „COVID-19“, подраздел „Седмична статистика“/.

Към настоящия момент е осигурено заместване /100%/ на отсъстващите учители, от учители специалисти.

При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно информирани.

С уважение,

Пламен Алеков

Директор на ОУ “Христо Ботев“,

с. Крумово ,община Родопи

 

Уважаеми родители,

Свеждам до Ваше знание информация относно  епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19  в  ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово.

Към дата 24.11.2020 г., в училището има трима карантинирани ученици, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Учениците са от Iа, IIа и IIIа клас. Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището. Нямаме случай на заразен ученик или учител с COVID-19, а броя на отсъстващите ученици във връзка с други здравословни причини, в това число и с остри респираторни заболявания, е в рамките на нормалното за сезона – 9,38 % /по-подробна информация може да намерите в раздел „COVID-19“, подраздел „Седмична статистика“/.

Към настоящия момент е осигурено заместване /100%/ на отсъстващите учители, от учители специалисти.

При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно информирани.

С уважение,

Пламен Алеков

Директор на ОУ “Христо Ботев“,

с. Крумово ,община Родопи

 

Заповед РД-10-97 от 23.11.2020г. за преминаване на прогимназиален етап към ОЕСР

РЕШЕНИЕ на Областен кризисен щаб – Пловдив

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

С решение на Областния кризисен щаб всички ученици от 5-12 клас от училищата в гр. Пловдив и областта, преминават в ОРЕС /обучение в електронна среда от разстояние/ през следващите две седмици  – 24.11.2020г.-04.12.2020г. включително.

С уважение,

Пламен Алеков – директор

23.11.2020 година

Уважаеми родители,

Свеждам до Ваше знание информация относно  епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19  в  ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово.

Към дата 23.11.2020 г., в училището има двама карантинирани ученици, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Учениците са от Iа и IIа клас. Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището. Нямаме случай на заразен ученик или учител с COVID-19, а броя на отсъстващите ученици във връзка с други здравословни причини, в това число и с остри респираторни заболявания, е в рамките на нормалното за сезона – 4,2 % /по-подробна информация може да намерите в раздел „COVID-19“, подраздел „Седмична статистика“/.

Към настоящия момент е осигурено заместване /100%/ на отсъстващите учители, от учители специалисти, което е предпоставка всички класове и паралелки в училището да продължат обучението си в реална учебна среда /присъствено/.

При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно информирани.

С уважение,

Пламен Алеков

Директор на ОУ “Христо Ботев“,

с. Крумово ,община Родопи

 

20.11.2020 година

Уважаеми родители,

Свеждам до Ваше знание информация относно  епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19  в  ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово.

Към дата 20.11.2020 г., в училището има един карантиниран ученик и един карантиниран учител, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Ученикът е от Iа клас. Учителят е в ПГ. Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището. Нямаме случай на заразен ученик или учител с COVID-19, а броя на отсъстващите ученици във връзка с други здравословни причини, в това число и с остри респираторни заболявания, е в рамките на нормалното за сезона – 9,24 % /по-подробна информация е предоставена на сайта на училището в раздел „COVID-19“, подраздел „Седмична статистика“/.

Към настоящия момент е осигурено заместване /100%/ на отсъстващите учители от учители специалисти, което е предпоставка всички класове и паралелки в училището да продължат обучението си в реална учебна среда /присъствено/ и през следващата седмица.

При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно информирани.

С уважение,

Пламен Алеков

Директор на ОУ “Христо Ботев“,

с. Крумово ,община Родопи

Заповед за носене на лични предпазни средства

19.11.2020 година

Уважаеми родители,

Свеждам до Ваше знание информация относно  епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19  в  ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово.

Към дата 19.11.2020 г., в училището има един карантиниран ученик и един карантиниран учител, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Ученикът е от Iа клас. Учителят е в ПГ. Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището. Нямаме случай на заразен ученик или учител с COVID-19, а броя на отсъстващите ученици във връзка с други здравословни причини, в това число и с остри респираторни заболявания, е в рамките на нормалното за сезона – 8.4% /по-подробна информация е предоставена на сайта на училището в раздел „COVID-19“, подраздел „Седмична статистика“/.

Към настоящия момент е осигурено заместване /100%/ на отсъстващите учители от учители специалисти, което е предпоставка всички класове и паралелки в училището да продължат обучението си в реална учебна среда /присъствено/.

При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно информирани.

С уважение,

Пламен Алеков

Директор на ОУ “Христо Ботев“,

с. Крумово ,община Родопи

 

18.11.2020 година

Уважаеми родители,

Свеждам до Ваше знание информация относно  епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19  в  ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово.

Към дата 18.11.2020 г., в училището има трима карантинирани ученици и един карантиниран учител, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Учениците са от Iа, Vа и VIIa клас. Учителят е в ПГ. Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището. Нямаме случай на заразен ученик или учител с COVID-19, а броя на отсъстващите ученици във връзка с други здравословни причини, в това число и с остри респираторни заболявания, е в рамките на нормалното за сезона – 9.24% /по-подробна информация е предоставена на сайта на училището в раздел „COVID-19“, подраздел „Седмична статистика“/.

Към настоящия момент е осигурено заместване /100%/ на отсъстващите учители от учители специалисти, което е предпоставка всички класове и паралелки в училището да продължат обучението си в реална учебна среда /присъствено/.

При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно информирани.

С уважение,

Пламен Алеков

Директор на ОУ “Христо Ботев“,

с. Крумово ,община Родопи

 

17.11.2020 година

Уважаеми родители,

Свеждам до Ваше знание информация относно  епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19  в  ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово.

Към дата 17.11.2020 г., в училището има двама карантинирани ученици и един карантиниран учител, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Учениците са в Vа и VIIa клас. Учителят е в ПГ. Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището. Нямаме случай на заразен ученик или учител с COVID-19, а броя на отсъстващите ученици във връзка с други здравословни причини, в това число и с остри респираторни заболявания, е в рамките на нормалното за сезона – 10.08% /по-подробна информация е предоставена на сайта на училището в раздел „COVID-19“, подраздел „Седмична статистика“/.

Към настоящия момент е осигурено заместване /100%/ на отсъстващите учители от учители специалисти, което е предпоставка всички класове и паралелки в училището да продължат обучението си в реална учебна среда /присъствено/.

При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно информирани.

С уважение,

Пламен Алеков

Директор на ОУ “Христо Ботев“,

с. Крумово ,община Родопи

 

16.11.2020 година

Уважаеми родители,

Свеждам до Ваше знание информация относно  епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19  в  ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово.

Към дата 16.11.2020 г., в училището има двама карантинирани ученици и един карантиниран учител, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Учениците са в Vа и VIIa клас. Учителят е в ПГ. Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището. Нямаме случай на заразен ученик или учител с COVID-19, а броя на отсъстващите ученици във връзка с други здравословни причини, в това число и с остри респираторни заболявания, е в рамките на нормалното за сезона /по-подробна информация е предоставена на сайта на училището в раздел „COVID-19“, подраздел „Седмична статистика“/.

Към настоящия момент е осигурено заместване /100%/ на отсъстващите учители от учители специалисти, което е предпоставка всички класове и паралелки в училището да продължат обучението си в реална учебна среда /присъствено/.

При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно информирани.

С уважение,

Пламен Алеков

Директор на ОУ “Христо Ботев“,

с. Крумово ,община Родопи

 

13.11.2020 година

Уважаеми родители,

Свеждам до Ваше знание информация относно  епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19  в  ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово.

Към дата 13.11.2020 г., в училището има двама карантинирани ученици и един карантиниран учител, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Учениците са в Vа и VIIa клас. Учителят е в ПГ. Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището. Нямаме случай на заразен ученик или учител с COVID-19, а броя на отсъстващите ученици във връзка с други здравословни причини, в това число и с остри респираторни заболявания, е в рамките на нормалното за сезона /по-подробна информация е предоставена на сайта на училището в раздел „COVID-19“, подраздел „Седмична статистика“/.

Към настоящия момент е осигурено заместване /100%/ на отсъстващите учители от учители специалисти, което е предпоставка всички класове и паралелки в училището да продължат обучението си в реална учебна среда /присъствено/ и през следващата седмица.

При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно информирани.

С уважение,

Пламен Алеков

Директор на ОУ “Христо Ботев“,

с. Крумово ,община Родопи

 

12.11.2020 година

Уважаеми родители, 

Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка в страната и областта, и във връзка с писмо №9105-381/09.11.2020г. на Министъра на образованието и науката, Педагогическият съвет на училището на свое заседание /Протокол №РД-09-03/11.11.2020г./,РЕШИ:

  1. Считано от 13.11.2020 г. /петък/, защитните маски за всички ученици стават задължителни и по време на учебните часове.
  2. За децата в ПГ, носенето на защитни маски по време на занятията ще бъде по желание или по преценка на учителя, след предварително уведомяване на родителя на съответното дете за нуждата от носене на защитна маска.

 

Горецитираните решения на ПС са утвърдени с моя заповед №РД-10-92/12.11.2020г.

Задължително носене на маски от учениците по време на учебните часове

Колектива на ОУ „Христо Ботев“ Ви призовава, да бъдете съпричастни с нас и да разясните на своите деца за рисковете, които поемат учителите и служителите на училището, както и самите Вие. Правим всичко по силите си, за да продължим обучението в реална среда, но имаме нужда и от Вашата подкрепа. Благодаря Ви предварително!

С уважение, 

Пламен Алеков – директор на училището