1. Годишен план за дейността на училището за 2021-2022 учебна година
 2. График за провеждане на контролни и класни работи за първи учебен срок на 2020/2021 учебна година
 3. Етичен кодекс на робатещите с деца за 2020-2021 учебна година
 4. Заповед утвърждаване на план-прием и свободни места за ученици по класове и групи при ЦОУД за учебната 2020/2021 година
 5. Мерки за повишаване качеството на образованието
 6. Организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година
 7. Отчет по изпълнение на планираните дейности в Стратегията за развитие на ОУ Христо Ботев, с.Крумово за четиригодишен период (2016-2020 г.)
 8. План за квалификационна дейност на педагогическия персонал за учебната 2022/2023 година
 9. Програма за превенция на ранното напускане на училище 
 10. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 11. Седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2020/2021
 12. Правилник за дейността на училището
 13.  График за провеждане на часовете по БДП през първи учебен срок на учебната 2020-2021 годин
 14.  СТРАТЕГИЯ на училището за четиригодишен период 2020-2024 година
 15. План за действие 2021 БДП
 16. Годишна Училищна Програма за Целодневна Организация на Учебния Ден

 

ЗАЯВЛЕНИЯ:

 1. Заявление до директора за извиняване отсъствията на ученик
 2. Заявление до кл. ръководител за извиняване отсъствията на ученик
 3. Заявление за прием на ученик след преместване от друго училище